СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АКВ ГАРАНТ»

БИЗНЕС БЕЗ РИСКА

Телефон: +38(044) 253-88-55
Телефакс: +38(063) 365-53-76
Адрес: 03062, г. Киев, пр. Победы, 67
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 • Страхование туристов

  Этот вид страхования позволяет туристу, находясь за границей в деловой поездке или на отдыхе...

  Подробнее
 • Страхование от несчастного случая

  По данным программам страхования АСК “АКВ Гарант” выплачивает своим клиентам компенсацию из-за...

  Подробнее
 • Страхование грузов

  АСК “АКВ Гарант” страхует грузы, перевозимые любым видом транспорта, Полис действует как на территории Украины, так и за рубежом.

  Подробнее
 • Страхование финансовых рисков

  Страхование финансовых рисков позволит Вам компенсировать финансовые убытки полученные ...

  Подробнее

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АКВ ГАРАНТ»!

Правління ПрАТ «СК «АКВ ГАРАНТ», надалі – товариство, повідомляє про проведення
річних загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться
30 квітня 2018 року о 15.00 за місцевим часом, за місцезнаходженням товариства:
м. Київ, проспект Перемоги, 67, кім.510.

Перелік питань включених до проекту порядку денного:

 • 1. Обрання лічильної комісії.
  Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: голова комісії – Ромасевіч Я.В., член комісії – Герасімова О.І.
 • 2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
  Проект рішення: Бюлетені для голосування засвідчуються підписом голови правління та печаткою товариства.
 • 3. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
  Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Чорну Г.В., секретарем загальних зборів Атанова Д.В.
 • 4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  Проект рішення: Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.
 • 5. Затвердження звіту та висновків ревізора.
  Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізора за 2017 рік.
 • 6. Затвердження річного звіту.
  Проект рішення: Затвердити річний звіт за 2017 рік.
 • 7. Розгляд висновків зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.
  Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудитора про результати перевірки діяльності та річної фінансової звітності за 2017 рік, підготовленої відповідно Міжнародних стандартів фінансової звітності, без зауважень та додаткових заходів..
 • 8. Розподіл прибутку і збитків за 2017 рік.
  Проект рішення: Чистий збиток товариства за 2017р. в розмірі 596 тис. грн. врахувати при розподілі прибутку майбутніх періодів. В зв'язку з наявністю збитків дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
 • 9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
  Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів щодо укладення договорів страхування і перестрахування, які можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 30 квітня 2019 року, на граничну сукупну вартість 1 000 000 тис. грн.
 • Реєстрація учасників зборів з 14-15 до 14-45 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24.04.18р.

  Адреса власного веб-сайту товариства http://www.akv-garant.ua.

  Від дати надіслання повідомлення до дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за місцезнаходженням товариства кімн. 510, а в день проведення загальних зборів в місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення з документами – голова правління Чорна Г.В.

  Після надіслання повідомлення про проведення загальних зборів товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок.

  Товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

  Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

  Для участі у загальних зборах акціонер повинен надати паспорт, а представник акціонера паспорт та довіреність на право участі у зборах. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

  Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій товариства становить 100 шт., загальна кількість голосуючих акцій становить 96 шт.

  З матеріалами пов’язаними з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, кім.510 у робочі дні з 10.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00.

  Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення – Голова Правління Ромасевич Я.В.

  Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів товариства у відповідності до чинного законодавства України.

  Довідки за телефоном: (044) 454-75-27,454-75-30,454-75-32.

  З повагою, Голова Правління Ромасевич Я.В.

Новости от АКВ ГАРАНТ

Наши клиенты о нас

 • 1493_0001
 • Ukrimport
 • euro
 • kvadro